KONKURS

PENEPLENA TRAVEL FESTIVAL
XIII CHORZOWSKI TYDZIEŃ PODRÓŻY
REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Mój kraj w moim obiektywie”
(kategoria – „Degradacja środowiska naturalnego”)

 

 1. Postanowienia Ogólne.
  1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Mój kraj w moim obiektywie” w kategorii „Degradacja środowiska naturalnego”, zwanego dalej konkursem, jest Koło Geografów „Peneplena” w uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka.
  2. Celem Konkursu jest pokazanie zróżnicowania środowiska geograficznego i społeczno-ekonomicznego Polski, przedstawienie negatywnego wpływu człowieka naśrodoweisko naturalne oraz promocja dotychczasowych osiągnięć i prac uczniów Uniwersteckiego Liceum.
  3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania zdjęć oraz przyznawania nagród.
 2. Zasady Konkursu.
  1. Czas trwania Konkursu (składania prac): od 18.11.2019 do 3.12.2019 (godz. 15.15).
  2. Konkurs jest konkursem zamkniętym. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie uczeń Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.
  3. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zgłoszenie prac fotograficznych.
  4. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że:
  5. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  6. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  7. nie narusza żadnych dóbr prawnie chronionych, w tym danych osobowych.
  8. W roku szkolnym 2019/2020 Konkurs prowadzony jest w kategorii społeczno-przyrodniczej pn. „Degradacja środowiska naturalnego”.
  9. Każdy uczestnik może zgłosić do pięciu prac w zestawach składających się z fotografii i opisu.
  10. Format prac i opis :
   • odbitki kolorowe lub czarnobiałe,
   • wymiar 15×10 cm,
   • dopuszczalne są korekty kolorystyczne i kadrowanie, niedopuszczalny jest fotomontaż,
   • opis pracy uzasadniający temat nie powinien przekraczać 250 znaków.
  11. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:
   • imię i nazwisko autora oraz klasę,
   • tytuł pracy,
   • miejsce wykonania zdjęcia.
  12. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio w sekretariacie U I LO.
  13. Termin składania prac upływa 3 grudnia 2019 r.
  14. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku U I LO.
  15. W przypadku prac nagrodzonych, organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
 3. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu
  1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
  2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
  4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w sobotę, 7.12.2019 r. w czasie finału 31. Peneplena Travel Festivalu – XIII Chorzowskiego Tygodnia Podróży w Chorzowskim Centrum Kultury.
  5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac konkursowych.
  6. Dla zwycięzcy i laureatów Konkursu przewidziane są nagrody.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 1994 r., poz. 83).
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie przez uczestników konkursu praw autorskich osób trzecich.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
  5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  6. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje organizator, o ile akty prawne wyższego rzędu nie stanowią inaczej.

Organizatorzy


„Śmiertelna pułapka” – Piotr Otręba 1bIV

Te serię zdjęć wykonałem przy sztucznym jeziorze w kochłowickim lesie w Rudzie Śląskiej.

Przedstawiają one kaczkę krzyżówkę, która, stojąc na brzegu jeziora, usilnie próbuje złapać w dziób gumowy krążek unoszący się na wodzie. W końcu jej się to udaje, lecz nie jest to chwila tryumfu. Kaczka nie wie, że gumowy krążek, który trzyma w dziobie, może dla niej oznaczać wyrok śmierci. Zdjęcie w bezpośredni sposób pokazuje wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. Jak wiemy, problem związany z połykaniem plastikowych śmieci czy foliowych torebek przez zwierzęta żyjące w wodach rozrósł się na ogromną skalę. Co rusz możemy odnaleźć nowe zdjęcia przedstawiające żółwia, w którego przełyku zamiast meduzy  utkwiła foliowa torba, czy wielorybów, które giną, bo w żołądkach gromadzą im się plastikowe śmieci. Możemy jednak błędnie myśleć, że problem nas konkretnie nie dotyczy – gdzie na Śląsku żółwie i wieloryby? Okazuje się, że także u nas problem ten jest zauważalny. Wyrzucając plastikowe odpady do zbiorników wodnych, nieświadomie zabijamy żyjące tam zwierzęta i wyniszczamy ogniwa ekosystemu – to właśnie obrazuje przykład kaczki.

Nie zanieczyszczajmy więc środowiska, w którym żyjemy, bo w konsekwencji te działania  odbiją się na nas samych.